TURIZAM & IMOBILIJE d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja

Temeljem čl. 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07), Antenor d.o.o.
Agencije za promet nekretninama, sa sjedištem u Ninu, Put škalja 11, OIB 47231743669 donosi 04.12.2009. godine


OPĆE UVJETE POSLOVANJA


1. OPĆE ODREDBE

1.1. Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) agencija za posredovanje nekretnina Antenor d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija) uređuje osnovne, obvezne poslovne odnose između Agencije i nalogodavca: prodavatelj - kupac, zakupnik - zakupodavac, najmodavac - najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu Klijent) kojima Agencija pruža usluge posredovanja u prometu nekretnina.

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s pojedinačnim ugovorima sklopljenim s klijentima i čine sastavni dio pojedinačnog ugovora sklopljenog s klijentom.

1.3. Podaci o klijentima čine poslovnu tajnu Agencije i ona ih smije koristiti samo u svrhu posredovanja u prometu nekretnina i može se priopćavati samo trećoj osobi kod posredovanja, državnim i javnim tijelima, pravnim osobama i ustanovama sukladno zakonskim propisima, te javno oglašavati na način određen ugovorom o posredovanju.

1.4. Agencija je po pisanom nalogu Klijenta dužna kao poslovnu tajnu čuvati podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom odnosno poslom za koji posreduje.

2. POSLOVANJE AGENCIJE

2.1. Agencija u obavljanju poslova posredovanja postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i poslovnim običajima (pažnjom dobrog stručnjaka).

2.2. Agencija poslove posredovanja u prometu nekretnina obavlja temeljem ugovora o posredovanju koji sklapa s klijentom u pismenom obliku i na određeno vrijeme.
Prilikom sklapanja ugovora o posredovanju Agencija utvrđuje identitet klijenta uvidom u osobnu ispravu pri čemu se utvrđuje ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i podaci o ispravi na temelju koje se utvrđuje identitet klijenta. Identitet pravne osobe utvrđuje se uvidom u Izvadak iz sudskog registra za poduzeća, odnosno uvidom u obrtnicu za obrte.

3. OBVEZE KLIJENTA

3.1. Prilikom sklapanja Ugovora o posredovanju Klijent je dužan Agenciji uručiti svu vlasničku i tehničku dokumentaciju kojom raspolaže za određenu nekretninu, dati Agenciji na uvid dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani te obavijestiti Agenciju o eventualnom postojanju uknjiženih ili neuknjiženih tereta na nekretnini kao i o svim drugim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja.

3.2. Omogućiti Agenciji i trećoj osobi razgledavanje nekretnine prema prethodnoj obavijesti Agencije.

3.3. Obavijestiti Posrednika o cijeni nekretnine.

3.4. Isplatiti Agenciji posredničku naknadu i troškove na način kako je to regulirano ugovorom o posredovanju.

4. OBVEZE AGENCIJE

4.1. Agencija se obvezuje nastojati naći i dovesti u vezu s Klijentom treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla (prijenosa ili osnivanja određenog prava na nekretnini) za koji je s Klijentom sklopila ugovor, a ovisno o vrsti posredovanja u tu svrhu naročito:

I KUPOPRODAJA NEKRETNINE

1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (ZK izvadak, posjedovni list, kopiju katastarskog plana) i tehničku dokumentaciju (lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu) i drugu relevantnu dokumentaciju za nekretninu
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. upozoriti Klijenta: na eventualne očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini, na pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani, na eventualne nedostatke građevne i uporabne dozvole prema posebnom zakonu, na eventualno postojanje i okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno pravnim propisima
4. ukoliko je predmet posredovanja zemljište; provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište
5. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
6. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
7. na traženje Klijenta angažirati ovlaštenog procjenitelja za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine
8. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju kupoprodaju nekretnina
9. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku (obrt)
10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
11. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
12. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja
KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 2 - 4 %, ali ne manje od 6000,00 kn
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 - 3 %, ali ne manje od 6000,00 kn

II ZAKUP NEKRETNINE

1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (vlasnički list) ili drugu dokumentaciju koja zakupodavcu daje pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
4. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju zakup poslovnih prostora
5. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom zakupa slične nekretnine
6. od zakupodavca pribaviti informacije o: visini zakupnine i načinu plaćanja, vrsti drugih troškova koji se plaćaju u vezi sa zakupom i način na koji će se plaćati, trajanje zakupa te druge relevantne informacije
7. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku
8. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
9. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
10. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP– provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75 % Minimalno
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

III NAJAM NEKRETNINE

1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (vlasnički list) ili drugu dokumentaciju koja najmodavcu daje pravo na sklapanje ugovora o najmu
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
4. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju najam
5. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom najma slične nekretnine
6. od najmodavca pribaviti informacije o: visini najamnine i načinu plaćanja, vrsti drugih troškova koji se plaćaju u vezi sa stanovanjem i način na koji će se plaćati, trajanje najma te druge relevantne informacije
7. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku
8. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
9. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
10. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja

IV ZAMJENA NEKRETNINA

1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (ZK izvadak, posjedovni list, kopiju katastarskog plana) i tehničku dokumentaciju (lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu) i drugu relevantnu dokumentaciju za nekretninu
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. upozoriti Klijenta: na eventualne očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini, na pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani, na eventualne nedostatke građevne i uporabne dozvole prema posebnom zakonu, na eventualno postojanje i okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno pravnim propisima
4. ukoliko je predmet posredovanja zemljište; provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište
5. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
6. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
7. na traženje klijenta angažirati ovlaštenog procjenitelja za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine
8. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju zamjenu nekretnina
9. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku
10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
11. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
12. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

V. POSREDNIČKA NAKNADA

5.1. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju i ne smije prelaziti ukupno 6% od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine uvećano za PDV-e.
5.2. Visina posredničke naknade za pravne poslove zakupa, najma i posredovanja kod zamjene nekretnina određuje se ugovorom o posredovanju prema cjeniku HGK-a.

5.3. Pravo na posredničku naknadu stječe se prilikom sklapanja predugovora, što se posebno regulira ugovorom o posredovanju.

5.4. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Agencija može naplatiti u visini stvarnih troškova, što se posebno regulira ugovorom o posredovanju.

5.5. U slučaju prestanka ugovora o posredovanju (protekom roka ili otkazom jedne od ugovornih strana) Klijent je dužan Agenciji nadoknaditi stvarno učinjene troškove za vrijeme posredovanja što se posebno regulira ugovorom o posredovanju; a ti troškovi mogu ugovorom biti utvrđeni i u paušalnom iznosu.

5.6. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju, nakon prestanka tog ugovora, Klijent sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica djelovanja Agencije prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Agenciji platiti posredničku naknadu u cijelosti, što se posebno regulira ugovorom.

5.7. Posrednik Agencija Antenor d.o.o. sklopila je policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi mogla prouzročiti klijentu ili trećim osobama u svezi obavljanja posla u posredovanju u prometu nekretninama.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i drugi zakonski propisi koji reguliraju ovu materiju.
6.2. Agencija zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta u skladu sa zakonskim propisima i poslovnom politikom Agencije.
Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, a primjenjuju se od 04.12.2009. godine.

U Ninu, 04.12.2009. godine Antenor d.o.o.

Uvjeti korištenja Internet stranica


Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca.
Ukoliko se ne slažete sa sadržajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slučaju ne ostavljate svoje podatke na ovom webu.
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi se međusobno informirati o aktivnostima koje radimo.
Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavještavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. Korisnik je suglasan da mu na periodičkoj bazi šaljemo infomacije o našim aktivnostima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
Mi redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Politika kolačića (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Euopske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?


Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

  • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
  • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ''zabilježeni'' u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje:

  • Mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića


Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/